§1.
Postanowienia wstępne
Organizatorem Autobezbik.com z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570, ul. Topolowa 16. („Organizator”).
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)Portalu – rozumie się przez to portal internetowy działający w domenie  www.facebook.com
2)Profilu – rozumie się przez to profil Organizatora o nazwie „autobezbik.com” w Portalu.
Konkurs będzie trwał od 26.01.2021r. Do 27.01.2021 r.
Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Profilu.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
1)członkowie organów Organizatora;
2)pracownicy Organizatora;
3)wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie osób wymienionych w punktach 1 i 2, jak również osoby przez te osoby przysposobione lub znajdujące się pod ich opieką lub kuratelą.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
§2.
Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu jest osoba posiadająca w Portalu aktywne konto oraz która:
1)Zgłosiła się do udziału w Konkursie w ten sposób, że udostępniła, skomentowała wg. wytycznych POST KONKURSOWY: „Poszukujemy nazwy dla fanpage”.
§3.
Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drodze wyboru przez organizatora.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 27.01.2021 r., przy czym za podstawę rozstrzygnięcia przyjmuje się wybranie zwycięskiej osoby. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który został wytypowany przez organizatora.
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi poprzez ogłoszenie w Profilu.
Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie poprzez przesłanie mu prywatnej wiadomości w Portalu.
Zwycięzca Konkursu jest obowiązany w ciągu 24 godzin odpowiedzieć na wiadomość organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia nagrody, jeżeli po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełnia warunków udziału w Konkursie, o których mowa w § 1 ust. 6 i 7 albo jeśli w terminie określonym w ust. 8 nie nadeśle swojego adresu poczty elektronicznej.
W przypadku cofnięcia przez Organizatora nagrody stosownie do postanowień ust. 10 Organizator przyzna nagrodę Uczestnikowi, którego ponownie wybierze.
§4.
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§5.
Nagroda
Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę, którą jest kwota 200 zł (dwieście złotych). Organizator nie przewiduje przyznania nagród dodatkowych albo podziału nagrody.
§6.
Dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu dodanych oraz ich poprawiania. Dane zostają przekazane organizatorowi Konkursu, a nie Portalowi.
Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku nie powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
§7.
Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np., przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych(np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie dokonana poprzez zamieszczenie w Profilu i obowiązuje od dnia zamieszczenia.
Niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.autobezbik.com, w zakładce „Konkurs”, a także w siedzibie Organizatora.
Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Portal, oraz że Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.