§.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych jest Doradztwo Przemysłowo – Gospodarcze Paweł Staworzyński z siedzibą
w 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 4, NIP: 611 211 75 03, REGON: 230 904 019. Ochrona
danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce
Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in.
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy są traktowane jako poufne i nie są widoczne
dla osób nieuprawnionych.§2. ADMINISTRATOR DANYCH
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na
naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na
szkolenia otwarte.
Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na szkolenie otwarte.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@staworzynski.com.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu
zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi
ściśle współpracujemy.§3. PLIKI COOKIES
Witryna autobezbik.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies
ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych
witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową
nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google
Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do
niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Doradztwo Przemysłowo –
Gospodarcze Paweł Staworzyński w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest
dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik
wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy
tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.